Slovník pojmů a zkratek

CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu

IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny, zkráceně Státní pokladna

Inbox – Část webové aplikace, kam systém ukládá stavové zprávy pro zodpovědnou osobu

Kontrolní součet – Číselný řetězec, který potvrzuje řádné dekódování ZaIS korektní ZO, účetní jednotka předává v potvrzovacím formuláři na MF

MVK – Mezivýkazová kontrola, kontroluje rovnost hodnot mezi různými výkazy (např. kontrola HV mezi rozvahou a výsledovkou)

NZO – Náhradní zodpovědná osoba, fyzická osoba, zastupuje vybranou účetní jednotku v procesu tvorby, šifrování a odesílání XML do CSÚIS v případě nedostupnosti zodpovědné osoby

Portál IISSP – Prezentační vrstva IISSP, z pohledu CSÚIS obsahuje sestavy, sumáře a další informace pro uživatele z krajských úřadů a správcovských kapitol SR

Registrační formulář ZO – Formulář pro registraci zodpovědné osoby, zasílá statutární zástupce účetní jednotky, nezaměňovat s registračním formulářem uživatele

Registrační formulář uživatele – Formulář pro registraci uživatele, zasílá pověřená osoba účetní jednotky, nezaměňovat s registračním formulářem ZO

Stavové zprávy – Zpětná vazby systému CSÚIS, informují ZO o průběhu zpracování zaslaného výkazu

SOAP – Automatický kanál pro komunikaci s CSÚIS, slouží pro automatické zasílání výkazů a stahování stavových zpráv

Šifrovací utilita – Program pro šifrování XML zpráv a pro dešifrování ZaIS a vytvoření kontrolního součtu, veřejně publikováno Ministerstvem financí

Technická vyhláška – Vyhláška č. 383/2009 Sb., upravující technické aspekty zasílání dat do CSÚIS, její součástí je Technický manuál

Uživatel – Uživatel s přístupem do systému IISSP, nejedná se o ZO, z pohledu CSÚIS se jedná pouze o uživatele Portálu IISSP z krajských úřadů a správcovských kapitol SR

VVK – Vnitrovýkazová kontrola, kontroluje rovnost hodnot v rámci jednoho výkazu (např. kontrola výdajů celkem v různých částech Fin 2-12M)

Vybranná účetní jednotka – Účetní jednotka, která má dle zákona o účetnictví povinnost zasílat data do CSÚIS

Webová aplikace – Aplikace pro manuální zaslání výkazu do CSÚIS a přečtení stavové zprávy, náhrada SOAP kanálu, slouží také pro registraci ZO

XML – Formát datového souboru, každý výkaz má svou vlastní XML struktutu definovanou pomocí XSD

XSD – Definice struktury datového souboru, sloužící pro generování a validaci XML, součást Technického manuálu

ZaIS – Zajišťovací a identifikační údaje, soubor bezpečnostních prvků (sifrovací klíče, přihlašovací jména a kódy), které MF zasílá během registrace ZO

ZO – Zodpovědná osoba, fyzická osoba, která zastupuje vybranou účetní jednotku v procesu tvorby, šifrování a odesílání XML do CSÚIS

O webu

Výkaznictví.cz je informační portál, který poskytuje aktuální informace v oblasti účetní reformy veřejných financí s důrazem na její technické zajištění – Centrální systém účetních informací státu. Poskytované informace mají zaměření především na samosprávu.

Součástí portálu je i unikátní webový pořizovač výkazů pro účely jednoduchého vytvoření výkazu ve formátu XML, před jeho odesláním do CSÚIS.

Portál čerpá z informací zvěřejňovaných Ministerstvem financí v rámci účetní reformy veřejných financí a z platné legislativy. Nejedná se o aktivitu Ministerstva financí.

Hlavní cíle webu:

 • poskytovat kvalitní informace vybraným účetním jednotkám a jejim partnerům
 • vytvořit komunitu osob zajímajících se o systém CSÚIS
 • pomoci malým účetním jednotkám se zasíláním dat do CSÚIS
 • strukturovat a zpřehlednit dostupné informace o účetní reformě veřejných financí
 • aktivní podpora krajských úřadů

Metodika

Vznik Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je součástí účetní reformy veřejných financí prováděnou Ministerstvem financí České Republiky. CSÚIS je implementován jako součást projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).

CSÚIS

Systém pro sběr účetních záznamů a finančních výkazů a doplňujících informací od vybraných účetních jednotek. Systém plně nahradil předchozí systém ARIS. Správce systému CSÚIS je Ministerstvo financí.

Vybrané účetní jednotky jsou:

 • organizační složky státu,
 • státní fondy podle rozpočtových pravidel,
 • Pozemkový fond České republiky,
 • územní samosprávné celky,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • Regionální rady regionů soudržnosti,
 • příspěvkové organizace a
 • zdravotní pojišťovny.

Právní rámec systému je upraven následujícími předpisy:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – vymezení systému CSÚIS, jeho správce, pojmu vybraná účetní jednotka a její povinnosti
 • Vyhláška č. 449/2009 Sb. – Obsahové vymezení finančních výkazů, povinné subjekty a termíny
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb. – Obsahové vymezení účetních záznamů
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb. – Popis technických aspektů tvorby a zaslání dat do CSÚIS, povinné subjekty a termíny
 • Konsolidační a inventarizační vyhláška jsou v procesu přípravy

Pro rok 2010 byl MF připraven speciální harmonogram pro náběh systému. Dle přechodných ustanovení ve výše uvedených předpisech jsou termíny pro první zaslání finančních výkazů a účetních záznamů do CSÚIS stanoveny následovně:

Územní samosprávné celky

 • Povinnost poprvé předložit účetní záznamy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha) a finanční výkaz Fin 2-12M do CSÚIS ve stavu k 31. březnu a k 30. červnu 2010, je stanovena nejpozději na den 20. července 2010.

Ústředně řízené organizace

 • Povinnost poprvé předložit účetní záznamy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha) do CSÚIS ve stavu k 31. březnu, je stanovena nejpozději na den 20. dubna 2010,
 • Povinnost poprvé předložit finanční výkaz Fin 2-04U a Přehled ROP do CSÚIS ve stavu k 31. březnu 2010, je stanovena nejpozději na den 14. dubna 2010,
 • Povinnost poprvé předložit výkaz nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12U) do CSÚIS ve stavu k 31. lednu 2010, je stanovena nejpozději na den 19. února 2010,
 • Povinnost poprvé předložit finanční výkaz Fin 2-04U s rozpisem schváleného rozpočtu na rok 2010 do CSÚIS, je stanovena nejpozději na den 24. března 2010.