Číselníky

V rámci systému IISSP existuje mnoho číselníků, které jsou během zpracování výkazů v CSÚIS použity. Na struktuře těchto číselníků je postaveno mnoho výstupů ze systému IISSP a příchozí výkazy jsou na přípustné hodnoty číselníků kontrolovány.

Nejdůležitějším číselníkem je Číselník účetních jednotek, který obsahuje seznam vybraných účetních jednotek spolu s celou řadou atributů (název, adresa, kategorizace). Každá účetní jednotka je kromě IČ identifikována zárověň interním kódem IISSP.

Některé číselníky jsou v aktuální podobě publikovány na internetových stránkách MF.

zpracovani

Popis zpracování dat v CSUIS

Zpracování dat v systému CSÚIS je souslednost kroků, které následují po přijetí výkazu (souboru XML) přes komunikační kanál SOAP nebo přes webovou aplikaci. Většina kroků má kontrolní charakter. Výsledky zpracování v některých krocích jsou zprostředkovány zodpovědné osobě zasíláním stavových zpráv (opět buď to komunikačním kanálem SOAP, nebo do inboxu webové aplikace). Zpracování v některých krocích není online, ale má dávkový charakter.

Hlavní kroky zpracování:

 1. Příjem zprávy (zašifrovaného souboru XML) na komunikační server
 2. Kontrola zodpovědné osoby a šifrování
 3. Kontrola syntaxe – technická kontrola správnosti struktury soubroru XML, zda odpovídá XSD definici
 4. Kontrola obsahu – kontrola uvedených hodnot na platné číselníky a kontrola pomocí algoritmů vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb
 5. Uložení výkazů a nastavení jejich stavů, dle předchozích výsledků zpracování
 6. Analýza dat Ministerstvem financí, případně uživateli z kapitol, nebo krajských úřadů

Souslednost jednotlivých kroků je uvedena na následujícím schématu.

Schéma procesu zpracování dat (zdroj: www.mfcr.cz)

Slovník pojmů a zkratek

CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu

IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny, zkráceně Státní pokladna

Inbox – Část webové aplikace, kam systém ukládá stavové zprávy pro zodpovědnou osobu

Kontrolní součet – Číselný řetězec, který potvrzuje řádné dekódování ZaIS korektní ZO, účetní jednotka předává v potvrzovacím formuláři na MF

MVK – Mezivýkazová kontrola, kontroluje rovnost hodnot mezi různými výkazy (např. kontrola HV mezi rozvahou a výsledovkou)

NZO – Náhradní zodpovědná osoba, fyzická osoba, zastupuje vybranou účetní jednotku v procesu tvorby, šifrování a odesílání XML do CSÚIS v případě nedostupnosti zodpovědné osoby

Portál IISSP – Prezentační vrstva IISSP, z pohledu CSÚIS obsahuje sestavy, sumáře a další informace pro uživatele z krajských úřadů a správcovských kapitol SR

Registrační formulář ZO – Formulář pro registraci zodpovědné osoby, zasílá statutární zástupce účetní jednotky, nezaměňovat s registračním formulářem uživatele

Registrační formulář uživatele – Formulář pro registraci uživatele, zasílá pověřená osoba účetní jednotky, nezaměňovat s registračním formulářem ZO

Stavové zprávy – Zpětná vazby systému CSÚIS, informují ZO o průběhu zpracování zaslaného výkazu

SOAP – Automatický kanál pro komunikaci s CSÚIS, slouží pro automatické zasílání výkazů a stahování stavových zpráv

Šifrovací utilita – Program pro šifrování XML zpráv a pro dešifrování ZaIS a vytvoření kontrolního součtu, veřejně publikováno Ministerstvem financí

Technická vyhláška – Vyhláška č. 383/2009 Sb., upravující technické aspekty zasílání dat do CSÚIS, její součástí je Technický manuál

Uživatel – Uživatel s přístupem do systému IISSP, nejedná se o ZO, z pohledu CSÚIS se jedná pouze o uživatele Portálu IISSP z krajských úřadů a správcovských kapitol SR

VVK – Vnitrovýkazová kontrola, kontroluje rovnost hodnot v rámci jednoho výkazu (např. kontrola výdajů celkem v různých částech Fin 2-12M)

Vybranná účetní jednotka – Účetní jednotka, která má dle zákona o účetnictví povinnost zasílat data do CSÚIS

Webová aplikace – Aplikace pro manuální zaslání výkazu do CSÚIS a přečtení stavové zprávy, náhrada SOAP kanálu, slouží také pro registraci ZO

XML – Formát datového souboru, každý výkaz má svou vlastní XML struktutu definovanou pomocí XSD

XSD – Definice struktury datového souboru, sloužící pro generování a validaci XML, součást Technického manuálu

ZaIS – Zajišťovací a identifikační údaje, soubor bezpečnostních prvků (sifrovací klíče, přihlašovací jména a kódy), které MF zasílá během registrace ZO

ZO – Zodpovědná osoba, fyzická osoba, která zastupuje vybranou účetní jednotku v procesu tvorby, šifrování a odesílání XML do CSÚIS

zo

Registrace ZO/NZO

Vyhláška č. 383/2009 Sb. definuje Zodpovědnou osobu (ZO) následovně:

Osobou zodpovědnou za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu může být pouze fyzická osoba, kterou jmenuje vybraná účetní jednotka. Stejnou ZO (NZO) si může registrovat více účetních jednotek.

Bez registrované zodpovědné osoby nemůže účetní jednotka zasílat data do CSÚIS.

Přehled kroků v rámci procesu registrace:

 1. Účetní jednotka odešle řádně vyplněný pdf registrační formulář v elektronické podobě datovou schránkou na MF (případně v listinné podobě a současně na email registraceZO@mfcr.cz),
 2. MF zašle dopis s přihlašovacím jménem a heslem do webové aplikace účetní jednotce,
 3. Účetní jednotka se přihlásí do inboxu Webové aplikace, stáhne Zajišťovací a identifikační soubor (ZaIS) a předá ho Zodpovědné osobě (Náhradní zodpovědné osobě),
 4. Účetní jednotka potvrdí převzetí ZaIS prostřednictvím nahrání potvrzovacího formuláře do webové aplikace,
 5. MF zašle dopis s dekódovacím kódem k ZaIS zodpovědné osobě,
 6. Zodpovědná osoba dekóduje ZaIS a předá účetní jednotce kontrolní součet,
 7. Účetní jednotka vloží kontrolní součet do potvrzovacího formuláře a ten nahraje do webové aplikace.

Schéma procesu registrace ZO

V případě, že je již Zodpovědná osoba v systému CSÚIS registrována jinou účetní jednotkou, stačí do registračního formuláře vyplnit její registrační číslo. Z výše uvedených kroků tedy stačí provést pouze krok 1.


Detailní návod na vyplnění registračního formuláře je k dispozici v Dokumenty ke stažení (zdroj: www.mfcr.cz)

O webu

Výkaznictví.cz je informační portál, který poskytuje aktuální informace v oblasti účetní reformy veřejných financí s důrazem na její technické zajištění – Centrální systém účetních informací státu. Poskytované informace mají zaměření především na samosprávu.

Součástí portálu je i unikátní webový pořizovač výkazů pro účely jednoduchého vytvoření výkazu ve formátu XML, před jeho odesláním do CSÚIS.

Portál čerpá z informací zvěřejňovaných Ministerstvem financí v rámci účetní reformy veřejných financí a z platné legislativy. Nejedná se o aktivitu Ministerstva financí.

Hlavní cíle webu:

 • poskytovat kvalitní informace vybraným účetním jednotkám a jejim partnerům
 • vytvořit komunitu osob zajímajících se o systém CSÚIS
 • pomoci malým účetním jednotkám se zasíláním dat do CSÚIS
 • strukturovat a zpřehlednit dostupné informace o účetní reformě veřejných financí
 • aktivní podpora krajských úřadů