Metodika

Vznik Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je součástí účetní reformy veřejných financí prováděnou Ministerstvem financí České Republiky. CSÚIS je implementován jako součást projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP).

CSÚIS

Systém pro sběr účetních záznamů a finančních výkazů a doplňujících informací od vybraných účetních jednotek. Systém plně nahradil předchozí systém ARIS. Správce systému CSÚIS je Ministerstvo financí.

Vybrané účetní jednotky jsou:

 • organizační složky státu,
 • státní fondy podle rozpočtových pravidel,
 • Pozemkový fond České republiky,
 • územní samosprávné celky,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • Regionální rady regionů soudržnosti,
 • příspěvkové organizace a
 • zdravotní pojišťovny.

Právní rámec systému je upraven následujícími předpisy:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – vymezení systému CSÚIS, jeho správce, pojmu vybraná účetní jednotka a její povinnosti
 • Vyhláška č. 449/2009 Sb. – Obsahové vymezení finančních výkazů, povinné subjekty a termíny
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb. – Obsahové vymezení účetních záznamů
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb. – Popis technických aspektů tvorby a zaslání dat do CSÚIS, povinné subjekty a termíny
 • Konsolidační a inventarizační vyhláška jsou v procesu přípravy

Pro rok 2010 byl MF připraven speciální harmonogram pro náběh systému. Dle přechodných ustanovení ve výše uvedených předpisech jsou termíny pro první zaslání finančních výkazů a účetních záznamů do CSÚIS stanoveny následovně:

Územní samosprávné celky

 • Povinnost poprvé předložit účetní záznamy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha) a finanční výkaz Fin 2-12M do CSÚIS ve stavu k 31. březnu a k 30. červnu 2010, je stanovena nejpozději na den 20. července 2010.

Ústředně řízené organizace

 • Povinnost poprvé předložit účetní záznamy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha) do CSÚIS ve stavu k 31. březnu, je stanovena nejpozději na den 20. dubna 2010,
 • Povinnost poprvé předložit finanční výkaz Fin 2-04U a Přehled ROP do CSÚIS ve stavu k 31. březnu 2010, je stanovena nejpozději na den 14. dubna 2010,
 • Povinnost poprvé předložit výkaz nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12U) do CSÚIS ve stavu k 31. lednu 2010, je stanovena nejpozději na den 19. února 2010,
 • Povinnost poprvé předložit finanční výkaz Fin 2-04U s rozpisem schváleného rozpočtu na rok 2010 do CSÚIS, je stanovena nejpozději na den 24. března 2010.

Napsat komentář