Nutnost registrace pro využití Pořizovače

Pro využívání Pořizovače výkazů je třeba se od ledna 2011 registrovat na stránkách www.vykaznictvi.cz. Registrace je zdarma.

Registrovat se můžete zde.

Přihlášení do Pořizovače je k dispozici zde.

Dále byla na hlavní stránku portálu přidána nová anketa k budoucím úpravám Pořizovače výkazů. Využijte ji prosím ke sdělení Vašeho názoru.

Tým informačního portálu Výkaznictví.cz

! NOVELIZACE LEGISLATIVY PRO ROK 2011 !

Dne 21.12.2010 vstoupila v platnost vyhláška č. 403/2010 Sb., která mění vyhlášku č. 449/2009 Sb.

Pro ÚSC přináší tato novela následující změny, které je nutno zohlednit při sestavování výkazů pro rok 2011:

 • přechod na vykazování v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
 • úprava vzoru (XSD) pro výkaz Fin 2-12M, část VIII., IX. a X.
 • sjednocení termínu pro odevzdání výkazu Fin 2-12M – do 20. kalendářního dne následujícího měsíce

Přechod na vykazování v Kč bude aplikován i u všech účetních výkazů. Dále se u účetních výkazů mění některé položky výkazů a také směrná účtová osnova.

Výkazy za rok 2010, které budete v průběhu ledna a února zasílat do CSÚIS se řídí starým zněním vyhlášky č. 449/2009 Sb. a zasílají se v tisících Kč.


Sledujte kompletní přehled nové legislativy v sekci Dokumenty ke stažení.

Nový výkaz v Pořizovači – Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu

V rámci Pořizovače výkazů informačního portálu Výkaznictví.cz je k dispozici nový výkaz Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu. Z důvodu, že se jedná o nový výkaz, věnujte pozornost kontrolním vazbám, které musí být ve výkazu dodrženy. Jejich přehled najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Termín pro vytvoření tohoto výkazu a zaslání spolu s ostatními účetními výkazy do CSÚIS je 20. února 2011.

Vzorové schéma výkazu Přehled o peněžních tocích a o změnách VK a další aktuality

MF publikovalo na svých internetových stránkách vzorový výkaz pro Přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu. XSD pro tento výkaz má název CV3_PenezniToky. I když vyhláška č. 410/2009 Sb. mezi těmito výkazy rozděluje (příloha č. 3 a č. 4), výše uvedené XSD je pouze jedno a obsahuje oba dva výkazy.

Dále MF publikovalo aktualizovanou verzi Technického manuálu a tabulky s kontrolními vazbami. Změny v rámci kontrolních vazeb jsou následující:

1) Rozšíření kontrol přípustností pro výkazy FIN 2-12M zaslané od 1.12.2010:

 • nově založená kontrola pro nepřípustnou hodnotu § „0000“ u výdajových rozpočtových položek v části II a XII (ID 1396)
 • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze § „0000“ pro rozpočtové položky 1xxx, 24xx, 4xxx v části I a XI (ID 1397)
 • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze pro rozpočtové položky 1xxx, 2xxx, 3xxx a 4xxx v části I (ID 1398)
 • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze pro rozpočtové položky 5xxx a 6xxx v části II (ID 1399)

2) Zavedení kontrol Přípustností pro výkazy FIN 2-04U za období 4.Q. 2010

 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Veškeré aktuální podklady najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Povinné elementy v XSD od 1.12.2010

Uživatelé našeho portálu nám hlásí problémy se zasíláním výkazu Fin 2-12M. Upozorňujeme na nutnost doplnění nového povinného elementu FinancniCastkaRad do hlavičky XML.

Tento problém indikuje v inboxu stavová zpráva s kódem ERRSYN a názvem Nesprávná struktura či syntaxe zprávy.

Detailní výpis chyby vypadá následovně:

VAL002 – MsgValidate: Validace zpravy: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‚tnsg:VykazHlavicka‘ is not complete. One of ‚{„urn:cz:isvs:micr:schemas:StatementTypes:v1“:FinancniCastkaRad}‘ is expected.; cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‚tnsg:VykazHlavicka‘ is not complete. One of ‚{„urn:cz:isvs:micr:schemas:StatementTypes:v1“:FinancniCastkaRad}‘ is expected.;

V případě, že dostanete tuto chybovou zprávu je nutno upravit XML a do hlavičky doplnit element FinancniCastkaRad, dle aktuální verze XSD, kterou najdete v dokumentech pro stažení.

Pořizovač výkazu Fin 2-12M má tuto změnu implementovanou a lze ho pro pořízení validního výkazu použít.


Otázky můžete vkládat do diskuse pod téma „Tvorba výkazu ve formátu XML“.

Změny XSD od 1.12.2010 a kontrola kódu územní jednotky

Znovu upozorňujeme na blížící se změnu, kdy od 1.12.2010 bude nutno do systému CSUIS zasílat výkaz ve struktuře upravených schémat XSD.

Rekapitulujeme 2 nejdůležitější změny pro ÚSC:

 • iissp_statement – byl přidán element FinancniCastkaRad do hlavičky výkazu, který je povinný a který obsahuje informaci o řádu vykazovaných finančních částek (v Kč, v tisících Kč, v miliónech Kč). Řád vykazovaných částek se řídí příslušnou vyhláškou.
 • CV4_UcetniZaverkaPriloha – úprava povinnosti řádků v části G a H
Obě tyto změny budou od 1.12.2010 implementovány také v rámci Pořizovače výkazů Výkaznictví.cz


Dále Ministerstvo financí na svém webu oznámilo, že s touto změnou dojde i k úpravě kontroly pole „Kód územního celku“. Toto pole nabývá délky 1 až 3 hodnoty a to v závislosti na příjemci transferu. U transferů a půjček poskytnutých krajům nebo regionálním radám se doplnění nulami do celkové délky 3 neprovádí. V případě, že výkaz bude obsahovat nepřípustný kód, bude v rámci validace XML systémem odmítnut.

Příklad vyplnění pole:

Pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí poslední 3 místa z kódu územní jednotky odpovídající LAU 1

Příklad: 411 (pro Cheb)

Pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí poslední 2 místa z kódu územní jednotky odpovídající NUTS 3

Příklad: 41 (pro Karlovarský kraj)

Pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód 100

Pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí poslední 1 místo z kódu územní jednotky odpovídající NUTS 2

Příklad: 4 (pro Severozápad)

Testování nových XML od 15.11.2010

V minulém týdnu jsme Vás informovali, že od 1.12.2010 budou v systému CSUIS aplikovány nové verze schémat XSD (Opravný balíček č. 7 z 25.10.2010). Některé z těchto změn mají dopad na způsobu tvorby XML výkazů.

Ministerstvo financí na svém webu publikovalo informaci, že bude možno testovat tyto nová XSD od 15.11.2010, kdy budou aplikována do Testovací webové aplikace na odkazu https://portal5.statnipokladna.cz/csuis.

Další informace o změnách, které aktualizace XSD přináší, je možno najít v bodu 1 této aktuality.

Aktuality ohledně systému CSUIS na webu www.mfcr.cz

Tento týden byly na internetových stránkách Ministerstva financí přidány 4 důležité aktuality vztahující se k systému CSUIS.

1) Nejdůležitější aktualita je publikování Opravného balíčku č. 7 s XSD schématy, v rámci kterého lze najít níže uvedené změny. Změny, které mají přímý dopad do nastavení SW, které účetní jednotky používají pro generování XML, jsou zvýrazněny tučně. Nové XSD pro část XI. Fin 2-04U slouží OSS pro zaslání dat dle odstavce 7.7 přílohy 1 vyhlášky č. 449/2009 Sb.

 • Aktualizace isvs_common a dalších xsd slovníku ISDP podle jeho aktuální platné verze publikované Ministerstvem vnitra
 • isvs_common – změna formátu typu finanční částky umožňující použití větších číselných hodnot
 • iissp_statement – byl upraven formát elementu Kapitola, který nyní může nabývat číselné hodnoty z rozsahu 100-999
 • iissp_statement – vytvořen typ ZemeKodVycetType, obsahující oficiální zkratky názvů zemí dle ISO (závazné v dalších schématech)
 • iissp_statement – vytvořen typ MenaKodVycetType, obsahující oficiální zkratky měn dle ISO (závazné v dalších schématech)
 • CV21, CV22 – Změněn typ elementu „Mena“ na typ definovaný v iissp_statement
 • iissp_statement – v hlavičce výkazů přibyl element FinancniCastkaMena, prozatím nepovinný, který definuje měnu použitou u finančních částek daného schématu
 • iissp_statement – byl přidán element FinancniCastkaRad do hlavičky výkazu, který je povinný a který obsahuje informaci o řádu vykazovaných finančních částek (v Kč, v tisících Kč, v miliónech Kč). Řád vykazovaných částek se řídí příslušnou vyhláškou.
 • Fin_2_04_U_CastIX.xsd – nový výkaz Fin204U, pouze část IX
 • Fin_2_04_U_RozpocetSchvaleny.xsd – upravená verze s odstraněním nepoužívaných polí
 • iissp_messaging – doplnění elementu ZpravaDatumPublikace do výpisu zpráv v inboxu
 • iissp_cus, iissp_common – doplnění číselníků v souvislosti s novým výkazem Fin204U Část XI
 • CV4_UcetniZaverkaPriloha – úprava povinnosti řádků v části G a H

2) Aktualizace souboru kontrolních vazeb VVK a MVK, kdy byly provedeny následující změny:

 • Provedená aktualizace spočívá ve změnách pro výkaz FIN 2-12M (Přípustnosti).
 • Změny se týkají nově založených kontrol 1394-1395, které jsou zaměřené na povolené hodnoty NUTS pro části X a XI.
 • Další nová kontrola pod ID 1396 je zaměřena na přípustnost § „0000“ pro výdajové rozpočtové položky.

3) Nová verze aplikace Davy, pro hromadné odesílání XML do CSUIS, kdy byly provedeny následující změny:

 • Změna způsobu instalace na Java WebStart (automaticky aktualizovaná instalace spouštěná ze serveru MF.
 • Možnost provozu aplikace s testovacím prostředím CSÚIS
 • Opravy chyb v zobrazení počtu souborů

4) Nová verze registračního formuláře ZO/NZO, kde úprava spočívá v doplnění registračního čísla ZO/NZO jako povinného údaje do dalších částí Registračního formuláře.

Zobrazit anotaci

Nahrání XML k úpravě do Pořizovače

Během víkendu bylo dokončeno testování nové funkcionality Pořizovače sloužící k nahrání dříve pořízeného XML. Tato funkcionalita je využitelná hlavně v případě, kdy systém CSUIS po zaslání vyhodnotí výkaz jako obsahově chybný a je třeba XML opravit. Testování bylo prodlouženo hlavně kvůli zajištění kompatibility Pořizovače ve všech internetových prohlížečích.

Z důvodu značného vytížení Pořizovače během dne bude úprava publikována dnes ve večerních hodinách. Ukládejte si prosím Vámi pořízená XML k případné budoucí opravě.

Nová funkcionalita pro tisk pořízených výkazů je od pátku k dispozici. Více informací lze nalézt přímo na úvodní straně Pořizovače.

Tým informačního portálu Výkaznictví

Nová verze Pořizovače

V těchto dnech dokončujeme vývoj a testujeme novou verzi Pořizovače, která bude obsahovat Vámi žádané rozšíření.

Nové hlavní funkce Pořizovače:

 • Ukládání a opětovné nahrávání výkazů
 • Funkcionalita umožňující znovu nahrání již pořízenéjho výkazu a jeho úpravy.

 • Tisk výkazů
 • Možnost vytištění výkazů v tabulkové formě.

Předpokládaný termín spuštění nové verze pořizovače je pátek 8.10.2010.

Tým informačního portálu Výkaznictví