Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 19

V minulých dnech byl publikován nový soubor XSD schémat č. 19, který obsahuje následující změny:

 1. Odstranění výkazu Fin 2-04 Část IX (soubor Fin_2_04_U_CastIX.xsd) na základě novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb. Tento výkaz nebude dále používán.
 2. Odstranění výkazu Fin 2-04 Schválený rozpočet (soubor Fin_2_04_U_RozpocetSchvaleny.xsd) na základě novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb. Tento výkaz nebude dále používán.
 3. CV30_PAP_souhrn.xsd, CV33_PAP_CastXII.xsd, CV34_PAP_CastXIII.xsd – Změny ve výkazu Pomocný analytický přehled v souvislosti s novelou Vyhlášky č. 383/2009 Sb.
 4. CV1_Rozvaha_*.xsd – Přejmenování elementu „ZiskNerozdeleny“ na „VysledekHospodareniObdobiMinula“ na základě novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 5. iissp_messaging.xsd, iissp_common.xsd – Rozšíření výčtů typů zpráv, rozšíření dotazu do inboxu pro RISRE. Kompatibilní změna, která nemá žádný vliv na CSÚIS.

Jedná se o změny iniciované novelami vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 449/2009 Sb.

Upozornění: Pro rok 2013 se XSD schéma výkazu FIN 2-12 M (Fin_2_12_M.xsd) nemění. Stávající XSD element Zdroj bude plněn údajem o Prostorové jednotce.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od 15.3.2013
 • Pro Produktivní systém: od 1.4.2013

Aktualizovaný balíček naleznete v Dokumentech ke stažení.

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Bližší informace lze nalézt na tomto odkazu: Schvalování účetních závěrek účetních jednotek

Novelizace právních předpisů pro CSÚIS – rok 2013

Byly novelizovány zákony pro rok 2012 a 2013:

 • Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb.,

a související dokumenty:

 • Praktická pomůcka – Souhrn hlavních novelizačních bodů zákona o účetnictví účinných od 1. září 2012,
 • Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka podléhá schválení s uvedením schvalujícího orgánu, příp. schvalující účetní jednotky.

A dále byly novelizovány vyhlášky pro rok 2013:

 • Vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) – s účinností od 1. 1. 2013 ze dne 21. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 • Vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., – s účinností od 1. 1. 2013 ze dne 21. prosince 2012.

Novelizované právní předpisy naleznete v Dokumentech ke stažení.

Informace Kompetenčního centra IISSP

Během ledna 2013 bude publikována na webu MF a SP aktualizace Metodiky KRK, která bude platná pro zpracování PAP za rok 2012 a následně pro další zpracování PAP v roce 2013. Po vyhodnocení zkušebního provozu KRK, který probíhal při sběru a zpracování PAP za 1. – 3. čtvrtletí 2012, dojde ke snížení počtu KRK oproti aktuálně platnému znění Metodiky KRK.

Dne 4. 12. 2012 byl ukončen zkušební provoz funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor), součásti Webové aplikace a tato funkčnost byla převedena do standardního rutinního provozu. V případě, že by došlo k odchylce mezi informacemi zobrazenými v Monitoringu výkazů a inboxu, je nutno o tomto stavu informovat Service Desk IISSP.

Sběr a zpracování výkazu PAP za 1. – 3. čtvrtletí 2012

KC IISSP informuje o termínu uzamčení výkazu PAP za 1. – 3. Čtvrtletí 2012, který byl stanoven na 20. 11. 2012. Do uvedeného data je třeba, aby účetní jednotky, které výkaz PAP nezaslaly, nebo se jejich výkaz nachází v chybě, výkaz či opravený výkaz do CSÚIS zaslaly.

Toto se netýká identifikovaných rozdílů a nejasností KRK zjištěných v rámci zkušebního provozu Křížových kontrol.

Dále kompetenční centrum informuje, že pro identifikované rozdíly a nejasnosti zjištěné v rámci Křížových kontrol (KRK) již není dále nutné ze strany účetních jednotek zasílat svoje zjištění o vzniklých rozdílech do Service Desku IISSP.

Doposud zjištěné příčiny vzniklých rozdílů budou promítnuty do aktualizace metodiky KRK, která bude připravena pro zpracování výkazu PAP za rok 2012.

Aktualizace XSD schémat

KC IISSP publikovalo v minulých dnech Aktualizace XSD – balíček č. 18 pro oblast CSÚIS.

Balíček č. 18 obsahuje následující změny:

· iissp_cus.xsd: Nový typ zprávy pro předávání obecných informací ÚJ v textové podobě

· iissp_common.xsd: Aktualizace výčtových typů kvůli novému typu zprávy

· vmonitor.wsdl (nový soubor): Definice webových služeb VMonitor

· iissp_vmonitor.xsd (nový soubor): Datové typy pro webové služby VMonitor

· iissp_messaging.xsd: Rozšíření definice komunikační obálky o nové služby VMonitor

· CV_31_PAP_CastX.xsd, CV_32_PAP_CastXI.xsd, CV_33_PAP_CastXII.xsd, CV_34_PAP_CastXIII.xsd: odstranění omezení výčtového typu pro element PolozkaCislo

· UpominkaZaznamUcetni.xsd: rozšíření výčtového typu o nový druh upomínky pro chyby křížové kontroly výkazu PAP

· cus0001.xsd, cus0002.xsd, cus00017.xsd – aktualizace struktury číselníků

Dále balíček obsahuje nové webové služby pro VMonitor. Jedná se o WSDL a související xsd definice datových typů.

VMonitor poskytuje následující služby:

· Zajištění přehledu o doručení a stavu zpracování vybraných výkazů za zadané období a jednu nebo více ÚJ.

· Seznam doručených výkazů (včetně jejich oprav) za zadané období a ÚJ.

· Získání aktuální stavové zprávy k vybranému výkazu. Doporučujeme tuto službu používat k výpisu aktuálních informací o zpracování výkazu místo tradičního přístupu přes Inbox ZO/NZO.

· Získání seznamu ZO a NZO registrovaných pro zadanou ÚJ.

· Získání seznamu ÚJ registrovaných pro přihlášenou ZO/NZO.

· Získání přehledu o provedených Křížových kontrolách výkazu PAP.

· Získání detailních informací na úrovni jednotlivých vazeb Křížových kontrol.

Detailní informace a popis Webových služeb naleznete v souběžně publikované aktualizaci Technického manuálu.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

· Pro Testování třetích stran: od 15.11.2012

· Pro Produktivní systém: od 1.12.2012

 

 


Balíček č. 18 naleznete v Dokumentech ke stažení.

Metodika křížových kontrol

V uplynulých dnech Kompetenční centrum IISSP publikovalo Metodiku křížových kontrol pro PAP. Hlavním účelem této metodiky je seznámit účetní jednotky a ZO/NZO se způsobem křížových kontrol (KRK). Tyto křížové kontroly jsou zavedeny jako nový typ kontroly od 3. čtvrtletí 2012. Případné chyby v těchto kontrolách nebudou mít ve 3. čtvrtletí 2012 pro danou ÚJ blokující vliv na předání výkazu do PAP do CSÚIS. Po vyhodnocení KRK za 3. čtvrtletí 2012 následně dojde k aktualizaci dokumentu pro sběr a zpracování PAP za rok 2012.

V rámci sběru PAP byl publikován Datový soubor s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů. Vybrané účetní jednotky budou mít k dispozici stejný datový soubor, který je využit ke kontrole i v systému CSÚIS. Budou moci provádět kontroly na platnost IČ ještě před odesláním svých výkazu PAP do CSÚIS.

· Publikované datové soubory obsahují vždy aktuální platnou a předchozí (neplatnou) verzi souboru.

· Soubor obsahuje vždy následující atributy:

o Identifikační číslo

o Obchodní název

o Datum vzniku daného IČ

o Datum zániku daného IČ

· Soubor obsahuje vždy všechna platná IČ + IČ, u kterých došlo k jejich zániku v průběhu roku 2012

· Cílový soubor je ve formátu UNL s oddělovačem PIPE |

· Kódování češtiny: ISO 8859-2 (ISO Latin 2)

· Upozornění: Vzhledem k velikosti souboru (počtu záznamů) jej nelze otevřít běžnými kancelářskými aplikacemi.

· Soubor je určen pro načtení do databázových systémů.


Metodiku křížových kontrol a datový soubor naleznete v Dokumentech ke stažení.

Změny PAP pro rok 2013

Ministerstvo financí informovalo, že v roce 2013 nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled.

V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2012 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. Tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována.

Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.


Další informace naleznete zde.

Zprovoznění V-Monitor

Na začátku sprna 2012 spustilo Ministerstvo Financí zkušební provoz nového mobulu webové aplikace V-Monitor. Funkčnost Monitoring výkazů (V-monitor) je rozšířením stávající funkčnosti Webové aplikace.

Nový modul nově umožňuje následující funkce:

 • Rozšířené možnosti výběrových kritérií a filtrování
 • Sledování stavu zpracování konkrétních výkazů
 • Zobrazení náhledu odeslané zprávy (výkazu) za ÚJ.
 • Zobrazení seznamu aktuálně registrovaných ZO/NZO pro danou ÚJ.

Časový plán Zkušebního provozu:

 • 4. – 7. 8. 2012 Postupná příprava prostředí Webové aplikace pro spuštění Zkušebního provozu.
 • 7. 8. 2012 Publikace uživatelské příručky Webové aplikace rozšířené o popis funkčnosti Monitoring výkazů.
 • 8. 8. 2012 Zahájení Zkušebního provozu.

Uživatelská příručka je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení

Pilotní provoz PAP

Od 11.6.2012 do 22.6.2012, budou mít možnost všechny účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat PAP, vyzkoušet zaslání tohoto výkazu do CSÚIS.

Základní parametry Pilotního provozu dle Ministerstva Financí:

 • Účast v Pilotním provozu je pro ÚJ dobrovolná.
 • Systém CSÚIS bude na Pilotní provoz připraven tak, aby umožnil příjem výkazu PAP od každé ÚJ, která má povinnost v roce 2012 PAP zasílat.
 • Zaslaná data budou v systému CSÚIS uložena.
 • Nebudou však dále používána ke kontrolám na později zasílaná data od 1.7.2012
 • Zpracování výkazu PAP bude probíhat standardně v produktivním systému CSÚIS.
 • Výkaz se bude zasílat k období 31.3.2012
 • Zaslání proběhne standardně pomocí registrovaných ZO/NZO.
 • Proběhne standardní úvodní zpracování (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování).
 • Dále proběhne uložení do BW a kontroly VVK, MVK, JVK.
 • ZO/NZO budou vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.
 • Pro ÚJ bude zajišťována standardní podpora prostřednictvím Service Desku, stejně jako při zasílání jiných výkazů do CSÚIS.

Pro účely Pilotního provozu Ministerstvo Financí publikovalo novu XSD balíček č. 17 a novou verzi tabulky kontrolních vazeb č. 22.


Veškeré podklady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.