Aktualizace číselníku účetních jednotek

Ministerstvo financí publikovalo formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek.

Tento formulář slouží pro informování kompetenčního centra IISSP v případě, že účetní jednotka vznikla, zanikla, nebo změnila některé údaje. Povinnost informovat o změně skutečností má účetní jednotka dle paragrafu 12, odstavce 1, vyhlášky č. 383/2009 Sb.

Hlavně v případě zániku účetní jednotky je třeba provézt informování kompetenčního centra pomocí formuláře, aby mohla být zrušená účetní jednotka odstraněna z plánu zasílání výkazů CSÚIS.

Doporučený postup dle Ministerstva financí je následující:

 • Povinnost splní ÚJ zasláním vyplněného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz
 • Vlastník číselníku v Kompetenčním centru IISSP následně provede kontrolu.
 • V případě schválení provede úpravu číselníku.
 • Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.

Formulář je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení v části „Ostatní“.

Hromadné zasílání dat do CSÚIS

Dne 3.8.2010 Ministerstvo financí publikovalo novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS – zkráceně Dávkové výkazy.

Tato aplikace je zdarma k dispozici a mezi hlavní funkcionalitu patří:

 • hromadné automatické odesílání více XML do CSÚIS
 • šifrování odesílaných souborů
 • validace pomocí XSD (kontrola struktury odesílaného XML)
 • potvrzení přijetí výkazu do CSÚIS

Výhodou aplikace je, že pomocí ní lze zaslat i jeden výkaz a využít tak její vlastnosti, které značně zjednodušují komunikaci s CSÚIS.

Aplikaci stačí stáhnout, rozbalit na lokální PC a spustit. Následně je třeba vložit ZIP soubor se Zajišťovacími a identifikačními údaji a provést další úpravy nastavení. Detailně je nastavení a používání popsáno v uživatelském manuálu.

Aplikaci a uživatelský manuál najdete ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení v části „Zaslání dat do CSÚIS“.

Kam správně zasílat Vaše dotazy

Ministerstvo financí pro účely podpory provozu systému CSÚIS zřídilo jednotné kontaktní místo na mailové adrese servicedesk@sd-stc.cz.

Na tuto adresu směřujte veškeré dotazy spojené se zasíláním výkazů do CSÚIS, nebo jejich zpracování (validace XML, kontrolní vazby a další stavové zprávy). Stejná adresa slouží i pro metodické dotazy.

Další informace o kontaktních místech Ministerstva financí lze najít zde.

Alternativně lze vložit dotaz do diskuse na tomto informačním portálu.

Pouze v případě dotazů na web pořizovač www.vykaznictvi.cz, nebo ke stránkám jako takovým, lze vložit dotaz pod téma „Dotazy na Výkaznictví.cz“ v rámci naší diskuse, nebo poslat mail na info@vykaznictvi.cz.

Datumové pole ve XML

Pole označeno ve vzoru „Sestaveno k“, v hlavičce XML pod názvem elementu „DatumVykazu“ je třeba vyplnit vždy jako datum posledního kalendářního dne vykazovaného období. Pro jednotlivá období lze použít datumy z následujícího přehledu. V případě, že uvedete jiný datum, výkaz bude systémem CSÚIS odmítnut, jako nenaplánovaný.

Tabulka obsahuje výkazy ÚSC, RRRS a PO pro rok 2010, pro následující roky se datumy použíjí obdobně.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha

 • Za 1. čtvrtletí 2010 – 31.3.2010
 • Za 2. čtvrtletí 2010 – 30.6.2010
 • Za 3. čtvrtletí 2010 – 30.9.2010
 • Za 4. čtvrtletí 2010 – 31.12.2010

Přehled o peněžních a o změnách vlastního kapitálu

 • Za rok 2010 – 31.12.2010

Výkaz Fin 2-12M

 • Za 1. čtvrtletí 2010 – 31.3.2010
 • Za 2. čtvrtletí 2010 – 30.6.2010
 • Za červenec 2010 – 31.7.2010
 • Za srpen 2010 – 31.8.2010
 • Za září 2010 – 30.9.2010
 • Za říjen 2010 – 31.10.2010
 • Za listopad 2010 – 30.11.2010
 • Za prosinec 2010 – 31.12.2010

Zasílání XML do CSÚIS – jak rozumnět stavovým zprávám

Stavové zprávy lze chápat jako zpětnou vazbu systému CSÚIS s informací o zpracování zaslaného výkazu.

Každý výkaz zaslaný do CSÚIS musí projít mnoha kroky zpracování, kdy výsledek každého kroku uvádí výkaz do určitého stavu. Informaci o proběhlé události dostává i Zodpovědná osoba formou stavové zprávy, buď to automaticky prostřednitvím SOAP kanálu, nebo do inboxu v rámci webové aplikace.

Obsahově lze stavové zprávy rozdělit na pozitivní a negativní, kdy v případě negativní stavové zprávy je očekáváno, že zodpovědná osoba (resp. účetní jednotka) provede opravu a znovuzaslání výkazu. V případě systémové chyby je třeba kontaktovat administrátora (kompetenční centum IISSP).

Stavová zpráva je identifikována hlavně kódem a popisem, podle kterých lze zjistit, jak dopadlo zpracování u zaslaného výkazu, případně jaké chyby výkaz obsahoval.

Dvě nejdůlěžitější pozitivní stavové zprávy mají kód DELVD a PROCOK.

DELVD podává informaci o tom, že XML soubor byl systémem CSÚIS přijat a technické kontroly (kontrola zabezpečení a struktury souboru) byly v pořádku. Výkaz bude dále zpracován a podroben obsahovým kontrolám.

PROCOK je finální pozitivní stavová zpráva, které zodpovědnou osobu informuje, že všechny definované kontroly na výkazem proběhly v pořádku. Až po obdržení této stavové zprávy lze považovat povinnost zaslání výkazu za splněnou.

V průběhu zpracování může dojít i k chybě během některého kroku zpracování, co má za následek vygenerování negativní stavové zprávy. Mezi nejčastější negativní stavové zprávy patří:

 • ERRSYN – chyby struktury souboru XML, neodpovídá XSD schématu
 • ERRCIS – nepřípustná hodnota číselníku ve výkazu
 • ERRDEC – chyba při dešifrování souboru XML
 • ERRVVK – chyba vnitrovýkazové hodnoty
 • ERRMVK – chyba mezivýkazové vazby

V případě obdržení výše uvedených stavových zpráv je třeba ve výkazu provézt opravu uvedené chyby a znovuzaslání do systému CSÚIS.

Jak si otestovat komunikaci s CSÚIS „nanečisto“

Pro účely otestování komunikace se systémem CSÚIS dalo Ministerstvo financí účetním jednotkám k dispozici aplikaci pro testování třetích stran.

Aplikace slouží hlavně pro:

 • Ověření schopnosti zodpovědné osoby odeslat data pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace
 • Ověření správnosti postupu použitého pro zašifrování zaslané zprávy (za použití testovacího šifrovacího klíče)
 • Ověření správnosti struktury zaslané zprávy na technické úrovni (dle XSD)
 • Ověření schopnosti zodpovědné osoby přistupovat k inboxu pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace umožňující stažení stavové zprávy o výsledku zpracování zaslaných dat

Aplikace neprovádí:

 • Kontrolu na přípustné hodnoty číselníků
 • Obsahovou kontrolu testovacích XML, tj. aplikaci kontrolních vazeb CSÚIS

Vstup do aplikace, přihlašovací údaje a pracovní manuál pro testování lze nalézt v dokumentech ke stažení v části Testování třetích stran. Tato aplikace neslouží pro zaslání finálních výkazů. Výkazy za danné období, pro splnění legislativní povinnosti je nutno zaslat do ostré webové aplikace, případně SOAP klienta!