Aktualizace Pořizovače dle novely vyhl. č. 410/2009 pro rok 2015

Pro rok 2015 platí novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. Změny budou zapracovány do Pořizovače 5. 4. 2015.

Tato novela má dopad do následujících výkazů, které v Pořizovači vytvoříte:

  • Rozvaha (čtvrtletní)
  • Výkaz zisku a ztrát (čtvrtletní)
  • Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (roční)
  • Schválení účetní závěrky (roční)
  • Příloha (čtvrtletní)

Více podkladů k vyhlášce č. 410/2009 Sb. naleznete v Dokumentech ke stažení.

Napsat komentář