Zprovoznění V-Monitor

Na začátku sprna 2012 spustilo Ministerstvo Financí zkušební provoz nového mobulu webové aplikace V-Monitor. Funkčnost Monitoring výkazů (V-monitor) je rozšířením stávající funkčnosti Webové aplikace.

Nový modul nově umožňuje následující funkce:

 • Rozšířené možnosti výběrových kritérií a filtrování
 • Sledování stavu zpracování konkrétních výkazů
 • Zobrazení náhledu odeslané zprávy (výkazu) za ÚJ.
 • Zobrazení seznamu aktuálně registrovaných ZO/NZO pro danou ÚJ.

Časový plán Zkušebního provozu:

 • 4. – 7. 8. 2012 Postupná příprava prostředí Webové aplikace pro spuštění Zkušebního provozu.
 • 7. 8. 2012 Publikace uživatelské příručky Webové aplikace rozšířené o popis funkčnosti Monitoring výkazů.
 • 8. 8. 2012 Zahájení Zkušebního provozu.

Uživatelská příručka je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení

Pilotní provoz PAP

Od 11.6.2012 do 22.6.2012, budou mít možnost všechny účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat PAP, vyzkoušet zaslání tohoto výkazu do CSÚIS.

Základní parametry Pilotního provozu dle Ministerstva Financí:

 • Účast v Pilotním provozu je pro ÚJ dobrovolná.
 • Systém CSÚIS bude na Pilotní provoz připraven tak, aby umožnil příjem výkazu PAP od každé ÚJ, která má povinnost v roce 2012 PAP zasílat.
 • Zaslaná data budou v systému CSÚIS uložena.
 • Nebudou však dále používána ke kontrolám na později zasílaná data od 1.7.2012
 • Zpracování výkazu PAP bude probíhat standardně v produktivním systému CSÚIS.
 • Výkaz se bude zasílat k období 31.3.2012
 • Zaslání proběhne standardně pomocí registrovaných ZO/NZO.
 • Proběhne standardní úvodní zpracování (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování).
 • Dále proběhne uložení do BW a kontroly VVK, MVK, JVK.
 • ZO/NZO budou vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.
 • Pro ÚJ bude zajišťována standardní podpora prostřednictvím Service Desku, stejně jako při zasílání jiných výkazů do CSÚIS.

Pro účely Pilotního provozu Ministerstvo Financí publikovalo novu XSD balíček č. 17 a novou verzi tabulky kontrolních vazeb č. 22.


Veškeré podklady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Metodické aktuality PAP

V uplynulých dnech Ministerstvo financí publikovalo aktuální verze následujících podkladů pro zpracování výkazu PAP:

 • Metodika tvorby PAP
 • Příloha metodiky tvorby PAP č. 1 – Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou
 • Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 – číselník partnerů
 • Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 – PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, ke stažení ve formátu Excel
Hlavně aktualizace přílohy č. 3 je důležitá, jelikož obsahuje informace, které kombinace účtů a typů změn nejsou z hlediska sestavování PAP relevantní a tudíž je ani není možno vkládat do XML výkazu. Oproti poslednímu publikovanému vzoru PAP (s vyznačením nevyplňovaných položek) byly provedeny tyto změny:
 • v části IV: DNM a DHM – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, doplněny symboly x v Typu změny č. 402 Nákup – nový v osmi položkách
 • v části VIII: Ostatní aktiva – typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, odstraněny symboly x v Typu změny č. 813 Přecenění na reálnou hodnotu ve 12 položkách, u účtů 061 a 062 a jejich analytického členění.
Dříve publikovaný finální vzor výkazu PAP (bez vyznačení nevyplňovaných položek) nedoznal žádné změny.

Další publikované aktuality:

 • Postup pro kraje a dotčené obce při podávání žádostí o dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek (usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012). Bližší informace lze najít na webu MF.
 • Vyjádření k nutnosti zasílat výkaz Přehled peněžních toků a změn vlastního kapitálu na čtvrtletní bázi formou „Otázky a odpovědi“ na tomto odkazu.
 • Metodický postup řešení problematiky průtokových transferů ve vztahu k sestavování PAP. K dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.


Veškeré výše uvedené podklady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Usnesení vlády k částečnému pokrytí nákladů spojených s PAP

Vláda České republiky 14.3.2012 vydala usnesení „Návrh na řešení částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek“. Náklady budou pokryty z Vládní rozpočtové rezervy.

Vlastní způsob čerpání prostředků je uveden v Usnesení a seznam účetních jednotek na které se tato možnost vztahu je uveden v Příloze č. 1 k Usnesení.

PAP a XSD – nové informace

Nový balíček XSD č.16

V tomto týdnu Ministerstvo financí zveřejnilo nový balíček XSD č. 16, který přináší mnoho změn i pro účetní jednotky samosprávy. Především jsou v tomto balíčku zahrnuty všechny změny, které přinesla novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jedná se hlavně o překódování jednotlivých položek výkazů účetní závěrky. Součástí balíčku jsou i vzorová XML.

Jedná se o následující změny:

 • CV1_Rozvaha*.xsd – aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • CV2_Vysledovka*.xsd – aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • CV3_PenezniToky.xsd – aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd – aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • iissp_statement.xsd – úpravy společných datových typů

V produktivním systému bude balíček aktivován k 1.4.2012, pro Testování třetích stran bude k dispozici od 5.3.2012.

Změny v Testování třetích stran

S Testováním třetích stran souvisí další změna, která byla na webu Ministerstva financí publikována a to nové přihlašovací údaje a Zajišťovací a identifikační údaje pro Webovou aplikaci pro Testování třetích stran. Mění se uživatelské jméno a heslo pro přístup a šifrovací klíč k šifrování výkazů.

Účetní jednotky zasílající PAP v roce 2012

Poslední aktualizace zahrnuje orientační přehled účetních jednotek, které splnily kriteria pro zasílání výkazu PAP pro rok 2012.


Veškeré výše uvedené podklady jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení

PAP – Finální podoba!

Ministerstvo financí publikovalo soubor finální podkladů pro účely zavedení Pomocného analytického přehledu (PAP). Vymezení dotčených účetních jednotek pro rok 2012 zůstává stejné, jako bylo oznámeno v dřívější aktualitě.

Hlavní legislativním podkladem pro zavedení PAP jsou novely vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb. Společně s těmito novelami byl publikován finální vzor výkazu PAP a metodika tvorby PAP.

Z technického pohledu byla legislativní novelizace doplněna publikací XSD schémat pro výkaz PAP a aktualizací Technického manuálu.


Detailní informace a další dokumenty Veškeré podklady lze najít v sekci Dokumenty pro stažení v části Pomocný analytický přehled (PAP) – aktualizace zvýrazněny tučně

Nový XSD balíček 14 – pozor na změny!

Ministerstvo financí 30.11.2011 publikovalo nový XSD balíček č. 14. Hlavní změny s dopadem na ÚJ samosprávy jsou následující:

 • Odstranění univerzální varianty rozvahy a výsledovky (odstranění souborů CV1_Rozvaha_Univerzal.xsd, CV2_Vysledovka_Univerzal.xsd)
 • CV2_Vysledovka_*.xsd – odstranění elementu VysledekHospodareni.
Především odstranění univerzálních XSD pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty může mít negativní dopad na ÚJ, které univerzální XSD používají k tvorbě výkazu XML. Je proto nutno ověřit, že ÚJ provádí tvorbu XML těchto dvou výkazů pomocí konkrétního XSD určeného danému typu ÚJ (v případě samosprávy se jedná o typy USC, nebo PO).
S tím souvisí i upozornění na dříve avizovanou kontrolu, která stejně jako balíček XSD č. 14 bude zavedena k 1.1.2012. Jedná se o kontrolu, že daná ÚJ nepoužila XSD typu, které jí nepřísluší.

Shrnutí
Od 1.1.2012 nebudou v CSÚIS zpracovány XML výkazy Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty vytvořené pomocí jednoho z následujících XSD:
 • XSD CV1_Rozvaha_Univerzal.xsd
 • CV2_Vysledovka_Univerzal.xsd
 • Jakékoliv jiné XSD, které nepřísluší danému typu ÚJ (např. když příspěvková organizace použije XSD CV1_Rozvaha_USC.xsd)


XSD balíček je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení

PAP – AKTUALIZACE

Ministerstvo financí publikovalo nové informace k problematice zavedení Pomocného analytického přehledu (PAP). Týkají se především dočasných i trvalých zjednodušení s dopadem do počtu účetních jednotek, které budou povinny zasílat PAP a také do samotné struktury výkazu.

DOČASNÁ ZJEDNODUŠENÍ

V roce 2012 nebudou PAP předkládat:

 • obce do 3 000 obyvatel (včetně),
 • příspěvkové organizace (státní i místní), u nichž celkový objem aktiv nepřekročil anebo nedosáhl v letech 2010 a 2011 hodnotu 100 mil. Kč netto.

V roce 2012 se počáteční stavy v Pomocném analytickém přehledu nebudou muset vykazovat; koncové stavy se budou vykazovat pouze až ve výkazu Pomocného analytického přehledu sestaveného ke dni 31. prosinci 2012.

V roce 2013 nebudou PAP předkládat:

 • obce do 1 500 obyvatel (včetně),
 • místně řízené příspěvkové organizace, u nichž celkový objem aktiv nepřekročil anebo nedosáhl v letech 2010 a 2011 hodnotu 20 mil. Kč netto.

TRVALÁ ZJEDNODUŠENÍ

 • PAP se sestavuje vždy kumulativně od začátku roku do konce příslušného čtvrtletí (tj. nevykazuje se pouze za příslušné čtvrtletí)
 • členění dlouhodobého hmotného majetku na kategorie „nový“ a „použitý“ bylo přesunuto z části I. do části IV
 • obdobně bylo zjednodušeno členění drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na kategorie „do 20 tis. Kč“ a „nad 20 tis. Kč (včetně)“
 • rozčlenění syntetického účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti na „pohledávky za poplatky, pokuty a penále“ a „ostatní jiné pohledávky z hlavní činnosti“, přičemž v členění podle partnera aktiva a pasiva se budou vykazovat pouze druhé jmenované.
 • úprava termínu předávání účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky, které předávají PAP – do 30. dne následujícího měsíce pro 1., 2. a 3. čtvrtletí a do 25. 2. následujícího roku pro 4. čtvrtletí

XSD schéma PAP

Dále byl publikován návrh schématu XSD pro výkaz PAP dle vzoru ze dne 16.11.2011, odkaz je k dispozici sekci Dokumenty ke stažení.

Právní rámec a implementace PAP

Ministerstvo financí také publikovalo dokument popisující možnosti naplnění povinností souvisejících se sestavením PAP. Z dokumentu vyplývá, že účetní jednotky nemají povinnost řešit sestavení PAP výhradně členěním syntetických účtů na analytické účty, ale mají i další možnosti zajištění této povinnosti.


Detailní informace a další dokumenty lze najít v sekci Dokumenty ke stažení v oblasti Pomocný analytický přehled (PAP)

Pomocný analytický přehled (PAP) – návrh legislativních změn

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení materiál „Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu“.

Změny budou mít dopad do následujících vyhlášek s účinností od 1. ledna 2012:

 • vyhláška č. 410/2009 Sb.
 • vyhláška č. 383/2009 Sb.

Odůvodnění společně s dalšími detailními informacemi je možno najít na stránkách MF na tomto odkazu.

Navrhovaný vzor výkazu je k dispozici ke stažení zde. Perioda zasílání výkazu bude čtvrtletní.

Dle návrhu budou PAP předávat všechny vybrané účetní jednotky kromě níže uvedených:

 • zdravotní pojišťovny,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • územní samosprávné celky, jejichž počet obyvatel je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000, a
 • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období 10 000 000 Kč.

Sledujte navazující AKTUALIZACE!

inbox

!!! Stažení stavových zpráv z inboxu CSÚIS !!!

V rámci Pořizovače webu Výkaznictví.cz je zprovozněna aplikace pro hromadné stažení stavových zpráv z inboxu CSÚIS. Uživatel si může zvolit požadované období, status zprávy a typ zprávy.

Následně stačí pouze zadat uživatelské jméno a heslo ZO pro vstup do inboxu a zprávy jsou staženy. Dále je možno stažené zprávy exportovat do souboru .csv a uložit například v programu MS Excel.

Aplikace je k dispozici po přihlášení do Pořizovače, najdete ji v menu pod záložkou „Inbox“. Není třeba žádná instalace na lokální PC uživatele.


Stavové zprávy jsou jedním z podkladů pro tvorbu protokolů o přenosech dat do CSÚIS. Náležitosti těchto protokolů a další informace o odmazávání zpráv z inboxu, které začne v CSÚIS 1.9.2011, je možno najít v minulé aktualitě.